pic9 11052022ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1  เป็นประธานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน / สรุปผลการเบิกจ่าย แจ้งแผนการปฏิบัติงาน / แผนการเบิกจ่าย ติดตามโครงการเร่งด่วน  ปัญหา-อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ