pic3 10052022เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ตรวจประเมินรับรองต่ออายุระบบGMP ศูนย์รวบรวมนำ้นมดิบ  สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ซับกระดาน จำกัด ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี