pic1 17062022           กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดแถลงข่าว “งานประกวดแพะ - แกะจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 และ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เชิญชวนเที่ยวงานแพะแห่งชาติ ชมการประกวดพันธุ์แพะชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565

          นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกันแถลงข่าวงานแพะแห่งชาติ ว่า กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดงานประกวดแพะ – แกะจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 และ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์บุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดยในงานแพะแห่งชาติที่จะจัดในปีนี้ มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชม นิทรรศการแพะมีชีวิต นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชิม อาหารที่ปรุงจากเนื้อแพะ นมแพะ พร้อมชมการสาธิตวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ช้อป ผลิตภัณฑ์จากแพะ ของเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องแพะ โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องแพะไทยก้าวไกลสู่สากล และประชุมเสวนาเกษตรกร เรื่องเส้นทางพัฒนาการเลี้ยงแพะจากธุรกิจครอบครัวสู่การส่งออก

 ภาพกิจกรรมแถลงข่าวงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18