pic13 23062022     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2565 เรื่อง "แพะไทยก้าวไกลสู่สากล" วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านแพะ และนำความรู้ไปเผยแพร่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป้าหมายเป็นเกษตรกร นักวิชาการ ผู้สนใจ จำนวน 170 ราย โดยมีนายสุชาติ ยี่สาคร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปสุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงานฯ