pic23 24062022เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาเกษตรกร ประจำปี 2565 เรื่อง “เส้นทางพัฒนาการเลี้ยงแพะจากธุรกิจครอบครัวสู่การส่งออก” ณ บริเวณเวทีกลาง เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป้าหมายเป็นเกษตรกร นักวิชาการ ผู้สนใจ จำนวน 500 ราย โดยมีบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ งานการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 ในพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วม