pic11 28 30062022นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตร และกล่าวปิดการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร "การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)" วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาให้เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถและทำให้เกษตรกรรายอื่นพัฒนาตัวเอง รวมทั้งสามารถที่จะดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกร ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 9 ราย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 9 ราย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ราย รวม 21 ราย ณ โรงแรมทินิดี บางกอก กอล์ฟ คลับ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี