pic1 07072022ในวันที่ 7 กรกฎาคม  2565  นายประภาส  ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกรทบจากภัยพิบัติ" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทันท่วงที ลดความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบภัย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ