pic18 19072022เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเขต ครั้งที่ 2/2565 เพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ที่เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาการจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเขต เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสัตวแพทย์วิเชียร จารุเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน และคณะทำงานจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์ฯ/สถานีฯ/ด่านฯ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี