pic11 26102021
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1  เป็นประธานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564  เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน / สรุปผลการเบิกจ่ายสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้งแผนการปฏิบัติงาน / แผนการเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2564