pic12 02112021
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นางสุกัญญา วิเชียรกร ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หลังน้ำท่วมและมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  จำนวน 50 ถุง  พื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี