pic1 29122020เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ของฟาร์มปู่ย่าพันธุ์CPF เขาตำบล  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ผลการตรวจปรกติปัจจุบันไม่มีไก่ทั้งฟาร์มอยู่ในระหว่างเตรียมโรงเรือน  และมีแผนนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่เนื้อในราวเดือนมีนาคม 2564 

 

 

 

 


       

    

 pic2 29122020  pic3 29122020