pic5 30122020เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่ และตรวจสอบข้อมูลการขอนำเข้าไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ของบริษัทCPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ฟาร์มซับสนุ่น  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี   ผลตรวจปรกติปัจจุบันไก่อายุมากสุด66สัปดาห์ขอนำเข้าไม่เกินโควต้าทั้งปี  และมีแผนนำเข้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2564