แนวปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตว์ปีกของประเทศไทย  (Guideline of Poultry Parasitic Disease Diagnosis in Thailand) 

โดยนายสัตวแพทย์สถิตย์พงษ์​ พรหมสถิตย์  และสัตวแพทย์หญิงพชรมน  ทองเฟื่อง

เลขทะเบียนวิชาการ  :  63(2)-0116(1)-158

 

คลิกอ่านรายละเอียดเนื้อหา