ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

(ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1

เพ็ญแข สายเชื้อ1

หทัยรัตน์ ฉันโทวุฒิ2

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ที่กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่ปี 2560-2562 จำนวน 315 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิติ Chi-Square (x2)  ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.5 อายุเฉลี่ย 53.35 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.2 มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.86 คน อาชีพหลักทำนา ร้อยละ 62.8 และมีแปลงที่ดินเข้าร่วมโครงการเป็นของตนเอง ร้อยละ 86.0 การจัดการพันธุ์สัตว์ที่ได้รับจากโครงการส่วนใหญ่จะเลี้ยงเอง ร้อยละ 96.5 รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับจากโครงการเลี้ยงแบบขังคอกและปล่อยลานมากที่สุด ร้อยละ 46.4 และมีการจัดการอาหารสัตว์โดยการซื้ออาหารมาเลี้ยงสัตว์มากที่สุด รองลงมาคือทำอาหารลดต้นทุนและอาหารหมดแล้วขายสัตว์ออก ตามลำดับ ด้านสุขภาพสัตว์ ส่วนใหญ่เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์และป้องกันโรคสัตว์เบื้องต้นด้วยตนเอง การขยายพันธุ์สัตว์ต่อเนื่องพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มีแผนการเลี้ยงต่อ ร้อยละ 60.0 ในเรื่องการบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายการเลี้ยงสัตว์พบว่า ไม่มีการบันทึกบัญชี ร้อยละ 83.8 เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมในการดำเนินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 พบว่า ปัจจัยสภาพพื้นฐานทั่วไป ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน และอาชีพหลัก มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ ด้านผู้จัดการเรียนรู้ (เจ้าหน้าที่) และวิธีการเรียนรู้ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านการปฏิบัติ และด้านผลลัพธ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจของเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 

เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0216(1)-183

1/ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์

2/ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์

 

 คลิกอ่านรายละเอียดเนื้อหา