pic1 22112022ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม โดยปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ดีขึ้นและได้เข้าติดตามฟาร์มที่ได้รับผลกระทบจากโรคปากและเท้าเปื่อยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในนามมูลนิธิปศุสัตว์พัฒนา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์