photo1 16112023วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบห้องเย็นตามนโยบายของนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหลวง และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจห้องเย็นที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 12 แห่ง 

ผลการตรวจสอบห้องเย็นทั้ง 12 แห่งไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559