photo1 06032024วันที่ 6 มีนาคม 2567 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์(ฟาร์มโคนม) ในพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผลการตรวจ ไม่พบข้อบกพร่อง ฟาร์มยังคงปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของปศุสัตว์อินทรีย์

ภาพข่าวอินโฟกราฟิ่ก