photo4 17052024 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สัตวแพทย์​หญิง ขนิษฐา ธิติดิลก​รัตน์ ป​ศุสัตว์เขต​1 มอบ​หมา​ยให้ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อกำหนดแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก