photo1 20052024วันที่ 20 พฤษภาคม  2557 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ตรวจต่ออายุการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ(GMP) ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง