photo2 21052024วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ตรวจประเมินเบื้องต้นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี