หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์