รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์  (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)   คลิกอ่านรายละเอียด

1.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ดังนี้ 

1.1 หลักฐานการวางแผน

         1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/1290 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

คลิกอ่านรายละเอียด

        1.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง  ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปี 2564

คลิกอ่านรายละเอียด

สรุปผลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1.1 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)
คลิกอ่านรายละเอียด
1.2 หนังสือเชิญประชุม                                                
คลิกอ่านรายละเอียด
1.3 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการบรรยาย ประกอบกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

   2.1 หลักฐานการวางแผน
         แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร IDP) 
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.2 หลักฐานการดำเนินการ
         2.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564 
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.2 เนื้อหาบทเรียน
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.2.3 ภาพกิจกรรม 
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.4 ข่าวกิจกรรม
คลิกอ่านรายละเอียด

     2.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผล
         2.3.1 แบบฟอร์มติดตามการประเมินผลก่อนการพัฒนาบุคลากรและหลังการพัฒนาบุคลากร
คลิกอ่านรายละเอียด
 
        2.3.2 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม     
คลิกอ่านรายละเอียด 
 
        2.3.3 แบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.4 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
         2.4.1 แบบฟอร์มประเมินการให้คะแนนความรู้
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.4.2 สรุปผลการประเมินการให้คะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.4.3 แบบฟอร์มประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.5 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
        2.5.1 แบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
คลิกอ่านรายละเอียด
        2.5.2 สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด

สรุปผลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/1893 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563  เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

คลิกอ่านรายละเอียด

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563  เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

คลิกอ่านรายละเอียด

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.1 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)
คลิกอ่านรายละเอียด
1.2 ใบสมัครการเข้าอบรม                                                
คลิกอ่านรายละเอียด
1.3 รายงานการทำแบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
คลิกอ่านรายละเอียด
1.4 รายงานการทำแบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน
คลิกอ่านรายละเอียด
1.5 สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด
1.6 สรุปผลคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีบรรยายการสอนงาน ประกอบกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

   2.1 หลักฐานการวางแผน
         แผนการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.2 หลักฐานการดำเนินการ
         2.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563 
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.2 เนื้อหาบทเรียน
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.2.3 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
         2.3.1 ใบประกาศนียบัตร
คลิกอ่านรายละเอียด
   2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
         2.4.1 แบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม     
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.4.2 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์  (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)  คลิกอ่านรายละเอียด

1.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ดังนี้ 

1.1 หลักฐานการวางแผน
         1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  รอบที่ 1/2564

คลิกอ่านรายละเอียด

       1.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่7 มกราคม 2564 เรื่อง พิจารณาตรวจสอบรายงานผลการประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ครั้งที่ 1/2564

คลิกอ่านรายละเอียด

        1.1.3  โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2564  หลักสูตร  การคิดวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาาน

คลิกอ่านรายละเอียด

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์  (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)  คลิกอ่านรายละเอียด

1.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ดังนี้ 

1.1 หลักฐานการวางแผน
         1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

คลิกอ่านรายละเอียด

       1.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

คลิกอ่านรายละเอียด

       1.1.3 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563 
คลิกอ่านรายละเอียด

       1.1.4 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563
คลิกอ่านรายละเอียด