วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ เพื่อสร้างรายได้ในการแข่งขันและความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1"

พันธกิจ

พันธกิจ

1. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
2. เพิ่มประสิทธิการผลิตให้มีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพมาตรฐาน
3. ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์
4. กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการการผลิตสัตว์ให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับการตลาดที่เหมาะสม (การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่ง) (ตลาดคู่ค้า ตลาดออฟไลน์และออนไลน์)
2. การส่งเสริมสุขภาพสัตว์และการควบคุมป้องกันโรค
3. การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
4. สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (แปรรูป บรรจุภัณฑ์)
5. สร้างสรรค์มูลค่า (Value creation) ให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์ (สร้าง Story)
6. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเครือข่าย
7. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งมเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร
8. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรกรรม (เทคโนโลยี ความรู้นอกศาสตร์)

ค่านิยม

ค่านิยม

"สามัคคี  มีเมตตา"

- สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน การร่วมมือร่วมใจ ทำงานเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน ร่วมแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ แก่เกษตรกรร่วมกัน

- มีเมตตา หมายถึง ความรักและเอ็นดู ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้สุข การมีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน เกษตรกร และสัตว์ต่างๆ

- รักษาความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง มีความซื่อสัตย์ รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ และมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ การบริงานบุคคล และงานธุรการ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ/จัดจ้าง งานติดต่อ 
ประสานงาน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฏหมายด้านปศุสัตว์
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต สืบสวนการประพฤติมิชอบ การสอบสวนข้อเท็จริง การสอบสวนวินัย
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสียงและควบคุมภายใน 
6. ดำเนินการโครงการ 5 ส. โครงการน่าอยู่น่าทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 
และโครงการหน่วยงานใสสะอาด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนสุขภาพสัตว์

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขศาสตร์สัตว์ การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่
ในการดำเนินการด้านสุขศาสตร์สัตว์
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์สัตว์ การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ 
รวมทั้งควบคุมการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย โรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขศาสตร์สัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์ 
รวมทั้งการตรวจรับรองและควบคุม การดำเนินงานตามกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2
. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์
3
. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจรับรอง และควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับกำหนดเขตเศรษฐกิจการปศุสัตว์ และระบบการจัดการฟาร์ม 
พันธุ์สัตว์  อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งต้นทุนการผลิตและการตลาดที่เหมาะสม
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการสุขภาพสัตว์ 
ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ

3. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิตปศุสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. ดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.)
5. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) 
ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ
3. จัดทำสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ
4. จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่
5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสัตว์
7. ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 
ตามระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) และจัดพิมพ์รายงานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด 
เสนอปศุสัตว์เขตและผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย ทราบ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
8. กำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
9. เป็นฝ่ายเลขานุการปศุสัตว์เขต 1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย