งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2564 

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2564 

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2564 

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2565 

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2565 

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2565 

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2565 

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2565 

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2565

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2565 

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2565 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน 2565