หนังสือเวียนกรมปศุสัตว์  ที่ กษ 0614/ว 279 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม   คลิกอ่านรายละเอียด