QR Code  ประกาศกรมปศุสัตว์

good will   
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ 

  prevent fraud 
เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ