หนังสือเวียนสำนักงานจังหวัดปทุมธานี  ที่ ปท 0017.2/ว 8772 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

คลิกอ่านรายละเอียด

qr code information pathumthani