หนังสือเวียนกรมปศุสัตว์  ที่ กษ 0610.09/396 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังโรคบรูเซลลาในโคนม โดยวิธีการตรวจคัดกรองจากน้ำนมดิบ    คลิกอ่านรายละเอียด