ร่างประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะร่างเอกสารประกาศประกวดราคาฯ   คลิกอ่านรายละเอียด