ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คลิกอ่่านรายละเอียด