ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5 กลุ่ม (จำนวน 25 รายการ)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565
คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จำนวน 5 กลุ่ม  ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เวชภัณฑ์ยาสลบสำหรับสัตว์ (จำนวน 1 รายการ)    คลิกอ่านรายละเอียด
กลุ่มที่ 2 เวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในการนำสลบสำหรับสัตว์ (จำนวน 3 รายการ)   คลิกอ่านรายละเอียด
กลุ่มที่ 3 เวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (จำนวน 4 รายการ)   คลิกอ่านรายละเอียด
กลุ่มที่ 4 วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการผ่าตัด (จำนวน 10 รายการ)   คลิกอ่านรายละเอียด
กลุ่มที่ 5 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป (จำนวน 7 รายการ)  คลิกอ่านรายละเอียด
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด