ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (42 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกอ่านรายละเอียด