ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาดประมาณ 10-20 เมตร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   คลิกอ่านรายละเอียด

แบบแปลนการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาดประมาณ 10-20 เมตร   คลิกอ่านรายละเอียด   หน้าที่ 1- 4    หน้าที่  5-7   หน้าที่  8-10    หน้าที่ 11-14 

รายการแบ่งงวดงาน  แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ   คลิกอ่านรายละเอียด