ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam เข้มข้น จำนวน 650 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 

คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam เข้มข้น   คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด