ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังสูบเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังสูบเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

คลิกอ่านรายละเอียด