ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Social Network  :     fb


3. ตู้รับความคิดเห็น  ณ ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1


listening to opinions