ที่มา :  เว็บไซต์กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์