pic5 10032022เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่และตรวจติดตามระบบ GAP ฟาร์มไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ ของบริษัทอาหารเบทเทอร์ จำกัด ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี