pic11 24052022เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565  นายประภาส ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานการประชุมหารือ/ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565  เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการจัดงานแพะแห่งชาติ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท