pic6 30062022เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรปเข้าตรวจประเมินระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ณ ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง จังหวัดสระบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำเสนอรายงาน ในการนี้ นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมตรวจประเมิน และตอบข้อซักถามร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และสำนักงานปศุสัตว์เขต 1