pic4 11082022เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 ตรวจติดตามงานด้านสุขภาพสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุริยา ผาแสง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายไพรัช รุ่งอุทัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา