pic1 21102022เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2565  สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นางเพ็ญแข  สายเชื้อ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายเกียรติศักดิ์ หัวหมื่น นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นบริเวณสนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสาโรช  จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 15,000 กิโลกรัม   และสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สนับสนุนแร่ธาตุก้อน จำนวน 40 ก้อน และวิตามินรวม จำนวน 320 ขวด เพื่อบรรเทาทุกข์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่  6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี