pic2 18052023เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ประชุมการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
2. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 (เขตปศุสัตว์ที่ 1) ครั้งที่ 2/2566
ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายจามร ศักดินันท์ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการพิจารณาจัดสรรสิทธิในพื้นที่กลุ่มที่ 1 (เขตปศุสัตว์ที่ 1) โดยในปีการศึกษา 2566 มีจำนวนนักเรียนในเขตปศุสัตว์ที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 905,203 คน คิดเป็นปริมาณน้ำนมที่ต้องการทั้งสิ้นจำนวน 135.408 ตัน/วัน