pic1 19052023เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 1 ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ และแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน