pic3 22052023เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังม่วง และด่านกักกันสัตว์สระบุรี ตรวจต่ออายุฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ของฟาร์มสุกรขุนในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ พื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 ฟาร์ม ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เกษตรกรปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังการระบาดของโรคเป็นพิเศษในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล หากพบสุกรป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยด่วน