pic3 23052023เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาลลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่​ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้า​ แนวทางการชำระหนี้​ รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรค​ในการดำเนินโครงการ​ฯ​ ณ​ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม​ อำเภอชัยบาดาล​ จังหวัดลพบุรี