pic5 24052023วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ระดับ A (ขอใหม่) ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี แบ่งเป็น ตำบลละหาร จำนวน 1 ฟาร์ม และตำบลพิมลราช จำนวน 4 ฟาร์ม รวมทั้งหมด 5 ฟาร์ม