pic2 24052023วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สัตวแพำทย์หญิงขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์  ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท และด่านกักกันสัตว์ชัยนาท ตรวจต่ออายุฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ของฟาร์มสุกรขุนและสุกรพ่อแม่พันธุ์ในเครือ บริษัท ชัยเจริญกรุ็บ จำกัด ในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 3 ฟาร์ม