pic2 30082023วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศศรีลังกา ประกอบด้วยหน่วยรัฐและเอกชนเพื่อ ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนม และการปฏิบัติการด้านการรับซื้อน้ำนมดิบในรูปแบบสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี