pic5 30082023วันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สระบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังม่วง  เข้าร่วมติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบ 3/2566 พื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จังหวัดสระบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดลพบุรี